Scrisoare pastorală. Foaie periodică gratuită a Parohiei Malovăţ – Mehedinţi. Anul XV (2015), nr. 316 (16-31 decembrie)

de pr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA

Dragii mei enoriaşi!

Slăvitul Praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos şi celelalte Sărbători să vă aducă binecuvântare în tot lucrul cel bun, spor duhovnicesc, bucurie în suflet, iar Anul Nou care vine să ne găsească în pace, linişte sufletească, bună înţelegere şi trăire în Duh şi Adevăr. La mulţi ani!

*

cei_trei_magiMagii din noi. Ştim cu toţii, din Sfânta Scriptură şi din Sfânta Tradiţie, cine au fost magii: oameni învăţaţi, cu o stare materială bună sau foarte bună, care, printre altele, se ocupau şi cu cercetarea poziţiei stelelor şi din acest studiu descifrau viitorul omenirii, ţării lor sau chiar al unor persoane însemnate. Ei trăiau în Orient. Cercetarea stelelor îi dusese la concluzia că trebuie să vină un Reformator al vieţii religioase şi morale a omenirii. Aşteptau cu înfrigurare acest eveniment. Nu numai ei, ci şi în cadrul altor popoare existau înţelepţi care ajunseseră la aceleaşi concluzii. Existau şi profeţi, adică oameni înzestraţi cu puterea de a descifra tainele viitorului. Toţi aceştia pregăteau lumea pentru venirea Mântuitorului. Era o aşteptare şi o speranţă mai mult sau mai puţin mărturisită, mai ales că omenirea era scârbită de starea de decădere a religiilor lumii vechi, de abuzurile clerului acelor religii, de păcătoşenia în care trăiau, de orgiile ce se petreceau la sărbătorile religioase, de nenumăratele jertfe de animale şi de oameni, care se oficiau zilnic în numele unor zeităţi imaginare. Apariţia stelei miraculoase îi face să-şi părăsească familiile, averea şi toate rosturile şi să plece în căutarea Noului Născut.
Şi noi ne asemănăm magilor din Biblie. Câţi dintre noi nu simţim de multe ori nevoia de schimbare a vieţii, a obiceiurilor noastre. Simţim nevoia unei purificări morale, a unei înălţări pe scara spirituală. Oricât de mult ne-ar plăcea un păcat, o patimă, la un moment dat avem nostalgia stării de curăţenie din copilărie, am vrea să fim iar curaţi sufleteşte, aşa cum eram în copilărie. Uneori nu suntem mulţumiţi cu ocupaţiile noastre, cu meseria pe care o practicăm şi am vrea să facem altceva, care ne-ar înnobila, care ne-ar plăcea mai mult. Majoritatea suntem nemulţumiţi de prezent şi ne dorim un viitor mai fericit, dacă nu pentru noi, măcar pentru copiii noştri. Aşa cum aşteptau magii o schimbare, o îmbunătăţire a vieţii lor şi a semenilor lor, aşteptăm şi noi, mai mult sau mai puţin conştient de aceasta.
Aflând de venirea Reformatorului, magii pleacă în întâmpinarea Lui, ca să I se închine. Înfruntă pericolele unui drum lung şi plin de răufăcători, îşi părăsesc rosturile unei vieţi obişnuite, familia, bunurile, afacerile şi pleacă să-L întâlnească pe Împăratul Lumii, care S-a născut undeva. Ispitele, capcanele şi încercările sunt multe, dar nici Dumnezeu nu rămâne pasiv la căutarea lor. Informaţiile din Biblie ne vorbesc numai de viclenia lui Irod, dar tradiţia ne vorbeşte de multe alte încercări grele la care sunt supuşi magii, pentru a nu ajunge la ţintă.
Şi noi suntem supuşi la tot felul de ispite, încercări şi hăţişuri, când ne hotărâm să părăsim viaţa păcătoasă, patimile noastre de tot felul şi să ne îndreptăm spre Hristos şi viaţa curată, pe care ne-o propune El. Imaginaţi-vă un beţivan, care vrea să se lase de băutură, sau un fumător înrăit, care vrea să se lase de fumat, prin câte încercări trec pentru a-şi învinge patima. Irod îi pândeşte la tot pasul şi încearcă să-i înşele.
Magii reuşesc să ajungă la Noul Născut din ieslea Betleemului şi I se închină, aducându-I daruri. Sunt fericiţi, că şi-au atins ţinta. Aşteptarea lor n-a fost zadarnică, sacrificiile drumului nu au fost degeaba. Ei n-au fost nişte naivi, nişte romantici, ci au fost oameni învăţaţi, pe care ştiinţa nu i-a înşelat. Acum îşi văzuseră visul cu ochii şi speranţa li se împlinise.
Creştinul păcătos, care se hotărăşte să-şi schimbe viaţa, să şi-o îmbunătăţească şi să se apropie de Hristos are posibilitatea să-L primească pe Domnul Hristos în fiinţa lui prin Sfânta Împărtăşanie, care este Trupul şi Sângele Mântuitorului. Hristos se naşte în ieslea săracă a sufletului omenesc. E o şansă pe care numai un Dumnezeu iubitor ne-o putea oferi!
Magii ascultă sfatul îngerului de a nu se mai întoarce în ţara lor pe drumul pe care au venit, pentru a nu-l mai întâlni pe Irod. Ei ascultă şi se întorc pe altă cale în ţara lor, ca să ducă acolo vestea cea bună compatrioţilor lor.
Biserica ne sfătuieşte ca, după ce ne spovedim şi ne împărtăşim, să ne ferim ca de foc să mai păcătuim, să ne transformăm viaţa, să devenim adevăraţi creştini, că să nu-L ucidem pe Hristos în sufletul nostru, prin revenirea la păcatele de dinainte. Magii au ascultat, dar noi ascultăm aceasta? Câţi dintre noi ne spovedim şi ne împărtăşim, apoi, ieşind din biserică, începem să vorbim cu rele, să înjurăm, să drăcuim, să ne certăm unii cu alţii, să ducem exact aceeaşi viaţă de până atunci? Câţi nu ne oprim direct la cârciumă, ca să bem alcool, să fumăm, să bârfim, să uneltim? Cui foloseşte? Irod abia aşteaptă să facem aceasta pentru a-L goni pe Hristos din sufletul nostru, pentru a fi cu el şi a-i sluji lui şi a-i face voia lui, spre pierderea sufletului nostru.
Magii ne dau o lecţie de credinţă, de speranţă, de ascultare, de luptă pentru atingerea unui ideal măreţ. Dumnezeu să ne ajute ca să le fim asemenea!

*

pr. Arsenie Boca_Casiel_foto_Delia FloreaSfaturi părinteşti. Din cartea Părintelui Arsenie Boca, Cărarea Împărăţiei, mai spicuim un fragment:

,,SFATURILE EVANGHELICE. Porunca desăvârşirii s-a dat încă prin Legea veche evreilor, dar cu deosebire s-a dat prin Legea nouă creştinilor. Desăvârşirea şi sfinţenia sunt cele ce măsoară apropierea sau depărtarea noastră de Dumnezeu. De aceea, în trei cete se rânduiesc ostaşii războiului duhovnicesc, în: chemaţi, aleşi şi credincioşi, sau cu altă numire: începători, sporiţi şi desăvârşiţi.
Dar s-a ales o ceată de creştini care găsesc înlăuntrul lor îndemnarea sau chemarea numai spre viaţa duhovnicească, ca singurul rost vrednic al vieţii. Aceştia sunt călugării.
Precum când merg la oaste, oamenii lumii lasă toată grija de acasă, ca sa nu-i încâlcească în vremea ostăşiei, aşa şi nevoitorii mântuirii lasă toată grija lumii, pentru împăratul cerurilor. Dacă la intrarea în viaţă sunt de ajuns poruncile şi sângele Mielului, pentru ajungerea desăvârşirii, însă, sfaturile Evanghelice se fac porunci. Sfaturile Evanghelice sunt tot porunci pentru cine are înzestrarea de a le împlini. Şi o au mult mai mulţi, după cum întâmplările vieţii îi dovedeşte şi iarăşi înzestrarea aceasta şi-o desăvârşesc mult mai puţini, din lipsa de povăţuitori desăvârşiţi. Printre sfaturile evanghelice sau poruncile desăvârşirii, cea dintâi e lepădarea de lume. Cine se leapădă de lume nu mai stă la cumpănă, între preţul lumii întregi, de i-ar da-o cineva toată în stăpânire până la sfârşitul veacurilor, şi între preţul sufletului, curăţit şi strălucit de slava lui Dumnezeu, în viaţa de apoi. Faţă de slava aceea, ale lumii de aicea toate sunt noi. Lepădarea de lume e o convingere, pe care poţi s-o ai şi în mijlocul lumii stând, precum poţi să n-o ai în mijlocul pustiei petrecând. Dar cei ce se mântuiesc, toţi trebuie s-o aibă. Călugării, deci, vrând să înveţe ştiinţa mântuirii, sau meşteşugul izbăvirii din cele de aici şi strămutarea în cele de dincolo, dau aceste trei sfinte făgăduinţe: sărăcia, fecioria şi ascultarea.
Făgăduinţele acestea, când sunt făcute dintr-o convingere statornică, surpă pe rând toate patimile şi izbăvesc pe nevoitor de toate cursele vrăjmaşului; căci acestea sunt sfaturile evanghelice şi urmarea Mântuitorului. Astfel, sărăcia e dezlipirea sufletului de orice lăcomie de avere sau iubire de argint, precum şi dezlipirea de gândul averii. Cel dezlipit cu sufletul de acestea, de va şi avea avere în grijă, nu va fi împătimit de ea şi nu-şi va pierde cumpătul, când s-ar întâmpla să o piardă. Fecioria stă împotriva a toată desfrânarea. Nevoinţa ei urmăreşte să aducă firea la linişte sau la nepătimire, ca la o stare de la sine înţeles a firii, pe care firea a avut-o odată. Ascultarea, însă, e făgăduinţa cea mai grea: mucenicia pe viaţă. Toţi i-au zis aşa. Greutatea ei cu adevărat stă şi în îndărătnicia firii, sălbătăcită de păcate, dar stă şi în scăderile povăţuitorilor. Dacă povăţuitorii n-au cuvântul acoperit cu o sporită viaţă duhovnicească şi nu au patimile stinse, n-au cu ce te îndemna la ascultarea desăvârşită, decât cu puterea mărimii, sau cu mărimea puterii. E vorba de o ascultare care opreşte mintea ascultătorului de a mai cumpăni cuvântul şi sare să-1 facă întocmai, chiar de l-ar costa viaţa. Ascultătorul nu mai face nici o socoteală cu viaţa, liniştit că duhovnicescul său părinte i-a luat grija vieţii şi l-a scutit de toate primejdiile socotirii. Desăvârşit nu poţi asculta decât de un sfânt. Aceştia însă fug de slujba poruncirii.

*

File de jurnal – 30 oct. 1981. Am ajuns în Bucureşti. Am lăsat geamantanul la gară şi am plecat în oraş. Până pe la 9.30, am căutat un local obişnuit să mănânc ceva. Mi-era tare foame. La toate localurile pe care le-am cunoscut eu în zona Gara de NordPiaţa RomanăMagistralăPiaţa Unirii a fost imposibil. Unele erau închise, altele erau în renovare, altele erau expoziţii culinare „fără vânzare”. E tare caraghios să vezi în vitrină tot felul de bunătăţi alterându-se şi să nu poţi cumpăra nimic. Abia am găsit în cartierul Militari, aproape de magazinul „Škoda” un lactobar, unde am luat o omleta_foto_Amza Jucanomletă şi o ciorbă de vită. Omleta a fost cum a fost, dar ciorba, apă acră, avea nişte tocătură grosolană de zarzavaturi nefierte şi o bucată de vână de vacă, pe care n-am putut s-o mănânc. Am mai luat două plăcinte cu dovleac, singurul desert existent. Ştiţi ce este aceasta? Imaginaţi-vă două coji uscate de pâine, între care se pune tocătură de dovleac pentru porci. La mine s-a nimerit cotor şi coajă foarte multă, aşa că am ronţăit din „plăcintă” foarte puţin, am plătit, am mulţumit pentru masa deosebit de copioasă şi am plecat. În toate părţile sunt cozi. Nici cozile nu ni le mai cumpără nimeni! În magazinele din centru stau rafturile pline cu ulei, zahăr şi făină, dar când te apropii să cumperi, ţi se spune discret: „Vindem pe bază de tabel la cei din zona noastră!” Clar, nu?!

*

Parohia MalovatStarea parohiei. La sfârşit de an, fiecare om şi fiecare instituţie îşi fac bilanţul. Îşi analizează fiecare succesele şi poticnirile, trage concluziile necesare şi încearcă să privească spre viitor cu speranţă de mai bine. Aşa se întâmplă şi în viaţa unei parohii. Aşa am procedat în fiecare an, având grijă să nu lăsăm „corabia” să se lovească de stânci, să nu se scufunde, ci să plutească mai departe, împlinindu-şi astfel rostul.
Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru tot şi pentru toate, căci fără El suntem praf şi pulbere. Atât cât vrea El mai fiinţăm pe acest pământ, ne mai bucurăm de fiecare zi ce ne-o dăruieşte, de fiecare anotimp, de fiecare clipă fericită, pe care mai avem prilejul s-o trăim!
Vă mulţumim cordial tuturor pentru tot sprijinul ce ni l-aţi dat în cursul anului 2015! Vă mulţumim tuturor celor care ne-aţi primit cu colindul, atât la Crăciun, cât şi la Bobotează, după datina străbună, ca nişte adevărate familii de creştini! Vă mulţumim cordial pentru darul ce ni l-aţi făcut, fiecare după voia şi posibilităţile ce le-aţi avut, dar mai ales pentru bunăvoinţa creştinească şi românească. Să dea Dumnezeu să vă găsim pe toţi sănătoşi şi cu voie bună mulţi ani de aici înainte!
Au fost şi momente fericite şi mai puţin prielnice, dar le-am depăşit cu bine. Făcând un scurt bilanţ, putem spune că activitatea s-a desfăşurat pe mai multe planuri, astfel:
În domeniul liturgic: Am oficiat Sf. Liturghie în duminici şi sărbători, toate celelalte servicii religioase după rânduială, ca şi cele solicitate de credincioşi. Nu cunosc vreo nemulţumire din partea vreunui enoriaş de-al nostru şi nu s-a înregistrat vreo reclamaţie din partea cuiva în acest sens. Am avut frecvenţă bună la biserică. Starea morală a credincioşilor noştri este bună, cu unele mici excepţii, în special din domeniul alcoolismului. Am înregistrat mai multe cununii ale unor familii care trăiseră în concubinaj. Sărbătorile au fost respectate în cea mai mare măsură. Sectarii au avut mai multe tentative de a se infiltra în parohia noastră, dar s-au lovit de rezistenţa Dvs. şi n-au avut succes. Mai sunt două familii, una aparţinând cultului baptist şi alta martorilor lui Iehova, dar nu desfăşoară activităţi prozelitiste. Am oficiat, în 2015, 17 botezuri; dintre acestea, cinci au fost din afara parohiei! Am oficiat şapte cununii; dintre acestea, una a fost din afara parohiei. Am oficiat 19 înmormântări. Este alarmantă situaţia din Bârda. Satul se depopulează an de an cu zeci de locuitori. Cu aproape fiecare înmormântare, rămâne şi o casă pustie! Cu prilejul celor patru Posturi Mari din timpul anului, am spovedit şi împărtăşit 715 enoriaşi de toate vârstele. Nu-i socotim aici pe acei enoriaşi care au solicitat preotul pentru a-i spovedi şi împărtăşi în restul timpului, unii făcând aceasta din şase în şase săptămâni.
În domeniul economic şi administrativ, putem spune că a fost un an dificil, iar criza economică din ţară şi din lume s-a făcut simţită. Am reuşit să menţinem contribuţia de cult la aprecierea credincioşilor, după principiul „fiecare dacă vrea şi cât vrea să dea, serviciile religioase fiind gratuite”. În Bârda au achitat 94,66%, în Malovăţ au achitat 95,75%. La nivel de parohie, au achitat 95,42%, mai mult decât în 2014 cu 1,62%. Aceasta s-a ridicat de la 1 leu la 330 de lei. Fruntaşe în cele două sate au fost două bătrâne văduve. Avem şi miliardari în parohie (socotind în lei vechi), care, ocupaţi până peste cap cu treburile, au uitat să contribuie măcar cu un leu la susţinerea bisericii! Preotul a fost la dispoziţia tuturor, indiferent dacă solicitantul a achitat sau nu ceva pentru contribuţia de cult. Am putut să menţinem şi anul acesta serviciile religioase gratuite. Am primit ajutoare băneşti de la credincioşi din afara parohiei, culminând cu Părintele pr. Gheorghe Vasilescu din Torino (Italia), care a donat 2.583 de lei, ca şi din partea unor fii ai parohiei noastre din afara parohiei, sau oameni de bine complet străini de parohia noastră. Ne-am achitat la timp toate subvenţiile şi datoriile faţă de instituţiile bisericeşti superioare şi de stat, ca şi faţă de altele cu care am avut relaţii (tipografia, spre exemplu). Am vândut 342 kg lumânări, 500 de calendare, numeroase icoane diverse, 10 kg tămâie şi sute de cărţi diferite. Am predat fabricii de lumânări 180 kg resturi topite. Am curăţit cimitirele din Malovăţ şi Bârda în primăvară şi în toamnă. Am văruit amândouă bisericile şi le-am vopsit acoperişurile. Am făcut curăţenie generală după Paşti la amândouă bisericile. Am pus mochetă în tinda şi pe scara bisericii din Bârda. Am reparat gardul bisericii din Bârda, l-am consolidat pe cel al bisericii din Malovăţ. Am construit bordură de jur împrejurul bisericii din Malovăţ, ca şi alei prin curtea bisericii de la Malovăţ. Am reparat tencuielile interioare ale bisericii din Malovăţ. Am pus icoană exterioară la intrarea în biserica de la Bârda. Am construit un analog din lemn sculptat la biserica din Malovăţ. Am realizat trei tablouri cu regretatul preot Ioan Sfetcu la biserica de la Bârda. Am dotat biserica de la Malovăţ cu un rând de veşminte. Nu s-au cerut bani pentru aceste lucrări enoriaşilor noştri. Dacă cineva s-a supărat pentru acest lucru, îi cerem scuze! Dacă nu-i trece supărarea, îi tăiem nasul. Scurt! Salarizarea e la zi, impozitele şi toate celelalte datorii, achitate. Vânzarea de cărţi a fost foarte deficitară. Timp de o lună (octombrie) am înregistrat deficit în gestiune de 2.000 de lei. Reuşim să trecem în 2015 cu un sold de 7.736,16 lei! Nu e mare, dar e bun de sămânţă!
pr. Al Stanciulescu-BardaÎn plan caritabil şi social, a fost un an bun. Am reuşit să donăm la majoritatea slujbelor din duminici şi sărbători credincioşilor participanţi la slujbe şi unor bolnavi şi bătrâni din parohie câte trei pâini. Nu am putut să donăm pâine în marile sărbători, din cauză că brutăria n-a lucrat în acele zile. Am reuşit, aşadar, să donăm în 2015 pâine astfel: ian.: 860 de pâini; febr.: 830 de pâini; mart. 1.200 de pâini; apr.: 870 de pâini; mai: 915 pâini; iun.: 650 de pâini; iul.: 690 de pâini; aug.: 1.155 de pâini; sept.: 660 de pâini; oct.: 600 de pâini; nov.: 830 de pâini; dec.: 950 de pâini. Aşadar, în anul 2015 s-au donat 10.210 pâini, cu 68 de pâini mai mult decât în 2014. Vom continua şi în 2016 această activitate. Dacă nu vom reuşi să mai donăm câte trei pâini, vom da câte patru! Copiilor prezenţi la slujbe li s-a donat şi ciocolată (350 buc.). În duminica de dinaintea Crăciunului şi în prima zi de Crăciun, am donat unor familii şi enoriaşi din Malovăţ, cu situaţii dificile, 71 kg alimente trimise de Parohia Albacete din Spania. În 2015 am donat bani unor enoriaşi şi familii din parohie şi din afara parohiei, aflate în situaţii de dificultate, cu prilejul Sf. Paşti şi Crăciunului, dar şi în timpul anului. Aceste ajutoare băneşti au totalizat 4.400 de lei. V-am ţinut la curent în „Scrisoarea pastorală”, de fiecare dată, cu numele persoanelor care au primit ajutoare şi valoarea acestor ajutoare. Am publicat volumul Călăuză biblică, ediţia a III-a şi am donat câte un exemplar fiecărei familii din parohie şi acelor familii şi persoane din afara parohiei care ne-au ajutat cu cel puţin 50 de lei în cursul anului. Din Vieţile Sfinţilor, vol. V, pe care l-am tipărit anul trecut, s-au donat până în mai 2015 312 exemplare. Până la 31 dec. 2015, din volumul Călăuză biblică, s-au donat 242 ex. Dintre acestea, 25 ex. le-am trimis în străinătate, iar 103 ex. în ţară. Aşteptăm pe ceilalţi enoriaşi să-şi ia cartea.
În plan cultural, a fost un an bun şi 2015. Am continuat să publicăm „Scrisoarea pastorală” din două în două săptămâni şi s-o răspândim gratuit în parohie şi în afara parohiei pe suport de hârtie, dar şi pe internet. În momentul de faţă, publicaţia noastră are un tiraj de 1.000 ex. şi tirajul creşte, existând solicitări în acest sens din ţară şi din străinătate. „Scrisoarea pastorală” a fost preluată şi republicată, parţial sau în întregime, de diferite publicaţii din ţară şi străinătate. Am publicat sau reeditat următoarele cărţi: pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Scrisoare pastorală, vol. VI (675 pag); Melania Caragioiu (Canada), Mingea; Gr. Maerean, Chemări la Domnul, vol. X; pr. Stelică Zoican, pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Oameni, fapte, întâmplări (224 pag.); Talisman, Tatăl nostru (în zece limbi); pr. D. Bălaşa, Marele atentat papal împotriva poporului român, ediţia a II-a (190 pag.); pr. D. Bălaşa, Ţara Soarelui sau Istoria Dacoromaniei, ediţia a II-a (344 pag.); pr. D. Bălaşa, Dacii de-a lungul mileniilor, ediţia a II-a (286 pag.); pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Călăuză biblică, ediţia a III-a (426 pag.); pr. Sebastian-Cătălin Hogea (Spania), Traista cu gânduri (137 pag.), Viaţa lui Iuda, ediţia II-a (42 pag.); pr. Gh. Paschia, Dicţionarul bunei-cuviinţe creştine, ediţia a II-a; M. Eminescu, Poezii (191 pag.). Aşadar, 14 cărţi în 12 luni. Mai mult n-am putut! Am răspândit numeroase exemplare din aceste cărţi şi din cele publicate în anii anteriori în ţară şi străinătate, în ţări precum : Grecia, Cipru, Moldova, Franţa, Germania, Olanda, Italia, Spania, Belgia, Canada, S.U.A., Australia. Am reuşit să publicăm numeroase articole şi studii în reviste şi volume apărute în ţară şi străinătate. Preotul Dumneavoastră a continuat să predea religia la Liceul Economic din Turnu Severin până în iunie 2015, la 250 de elevi de clasele XI-XII, după care nu a mai fost vrednic pentru această activitate. După cum vă spuneam altădată, n-a mai corespuns la înălţime, la greutate, la zâmbet etc. Cei cu putere de decizie au socotit că e mai potrivit să păşuneze caprele, decât să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu de la catedră. A participat la câteva simpozioane în judeţ şi în ţară, ca şi la emisiuni de la televiziunea locală (Datina) şi naţională (Antena I şi III). A participat la festivitatea de decernare a titlului de doctor honoris causa prof. univ. dr. Wolfgang Mieder, la Universitatea din Bucureşti. O fi mult, o fi puţin, Dumnezeu ştie! Atât am putut face! Slavă Domnului pentru tot şi pentru toate!
Am reuşit să facem două excursii cu enoriaşi din parohie şi din afara parohiei la Mânăstirea Prislop din Judeţul Hunedoara şi una în judeţul Mehedinţi, la Godeanu.
Tot meritul pentru aceste realizări vă revine Dvs., cei care aţi contribuit cu mult sau puţin la fondurile parohiei. Fără banii Dvs., preotul ar fi fost ca o maşină fără benzină! Vă mulţumim frumos ! În numărul viitor vom vedea ce avem de făcut pentru 2016.

*

Parohia MalovatAjutoare şi donaţii. Contribuţia de cult. În această perioadă, parohia noastră a primit câteva ajutoare şi donaţii, astfel: Doamna Mătuş Natalia (Timişoara): 500 de lei; Domnul Bogdan Soare (Bucureşti), Doamna Ivanovici Florica (Bucureşti), Doamna Enache Maria (Bucureşti) şi Doamna Diţu Angela (Bucureşti): câte 250 de lei; Domnul prof. univ. dr. Mircea-Ioan Popa (Bucureşti) şi Doamna Petruţa Freund (Aschaffenburg – Germania): câte 210 lei; Domnişoara prof. univ. dr. Ionaşcu Georgeta (Bucureşti), Doamna ing. Doina Teşilă (Turnu Severin), Doamna Butoi Denisa (Londra – Anglia), Doamna Săvescu Aurelia (Turnu Severin); Doamna Popescu Mirela (Turnu Severin), fiice ale satului Malovăţ), Doamna prof. Iacov Raluca (Turnu Severin), Domnul Mema Irinel (Turnu Severin), Domnul Motreanu Constantin (Timişoara), Domnul Rochian Tudor (Turnu Severin), Domnul Trocan Pantelie (Turnu Severin), Domnul Iosif Cioloca (Timişoara), Domnul Pană Liviu (Turnu Severin), Domnul Ile Teodor (Sânnicolaul Mic – AR), Domnul Ceontea Traian (Turnu Severin) şi Domnul Popescu Ion (Turnu Severin), fii ai satului Bârda, Doamna prof. univ. dr. Zamfira Mihail (Bucureşti), Doamna farm. Golea Nicoleta (Turnu Severin), Doamna Mocănaşu Elena (Turnu Severin), Familia Mihăilescu (Turnu Severin), Domnul Căprioru Viorel (Italia), fiu al satului Malovăţ: câte 100 de lei; Domnul Bâlgăr Anton (Turnu Severin): 68 de lei; Domnul Mănescu Alexandru (Bucureşti): 64 de lei; Doamna Barbu Ioana (Buftea – IF): 60 de lei; Domnul Boroancă Petrişor (Turnu Severin), Domnul Duţoniu Ion (Turnu Severin), Domnul Stănciulescu Gheorghe (Turnu Severin), Domnul Buţan Andrei (Turnu Severin), Domnul Tănase Ştefan (München – Germania), Domnul Rolea Titu (Schela – MH), Domnul Rolea Gh. Aurel (Schela – MH) şi Domnul Luca Vasile (Turnu Severin), fii ai satului Bârda, Doamna Deatcu Viorica (Turnu Severin), Doamna Filip Cornelia (Turnu Severin) şi Doamna Nicolae Victoria (Turnu Severin): câte 50 de lei.
Până la 31 decembrie, contribuţia de cult pe 2016 a fost achitată astfel: în Bârda au achitat 72,11%, în Malovăţ au achitat 70,21%. La nivel de parohie, au achitat 70,80%. Contribuţia de cult achitată până acum a fost: cea mai mică de 5 lei, iar cea mai mare de 200 de lei în Bârda (Domnul Botoşan Dumitru) şi de 155 lei în Malovăţ (Domnii Crumpei Gheorghe şi Tănase-Osiac Dumitru).
Părintele Sebastian-Cătălin Hogea de la parohia Albacete (Spania) ne-a trimis 71 kg alimente diverse, pe care le-am distribuit pe bază de tabel unor familii şi persoane din Malovăţ cu situaţii economice mai grele. Părintele a fost foarte mulţumit de felul cum i-am publicat cartea. A invitat preotul Dvs. să-i facă o vizită în Spania. Noroc cu teama de avion, că altfel nu scăpam!
Cântăreţul parohiei noastre, Stănciulescu Cristian, a achitat pâinea donată duminică, 20 decembrie, în valoare de 140 de lei.
Celor menţionaţi mai sus, ca şi celor ce au achitat mai puţin la mulţumim cordial şi rugăm pe Dumnezeu să le răsplătească jertfa!
În cursul lunii decembrie, am donat pâine enoriaşilor prezenţi la slujbă şi nu numai, astfel: 6 dec. (Malovăţ): 260 de pâini; 13 dec. (Bârda): 100 de pâini; 20 dec. (Malovăţ): 172 de pâini; 25 dec. (Malovăţ): 218 pâini; 26 dec. (Bârda): 108 pâini; 27 dec. (Bârda): 92 de pâini. Aşadar, în decembrie s-au donat 950 de pâini. Copiilor li s-au donat şi ciocolate.

*

Plăţi. În această perioadă, am făcut câteva plăţi mai mari, astfel: 1.050 de lei ajutoare de Crăciun, 300 de lei tipografiei pentru Viaţa lui Iuda, 500 de lei tipografiei pentru Gh. Paschia, Dicţionarul bunei-cuviinţe creştine, 286 lei pentru hârtie de scris, 131 de lei pentru ciocolată, 420 de lei pentru pâinea donată în octombrie, 595 de lei pentru pâinea donată în noiembrie, 665 de lei pentru pâinea donată în decembrie, 65 de lei protoieriei pentru vin, 178 de lei protoieriei pentru cărţi, 2.239 de lei protoieriei pentru calendare, 50 de lei poştei pentru colete, ca şi altele, mai mici.

*

Publicaţii. În această perioadă, preotul Dvs. a reuşit să mai publice câteva materiale, astfel: „Scrisoare pastorală” – 315, în „Armonii culturale”, Adjud, 2015, 20 dec., ediţie on-line (http: //armoniiculturale.ro); în „Bibliotheca septentrionalis”, Baia Mare, 2015, 22 dec., ediţie şi on-line (https: //ebibliothecaseptentrionalis. wordpress); Bâta ciobănească, în „Naţiunea”, Bucureşti, 2015, 21 dec., ediţie on-line (http: //www.ziarulnatiunea.ro); Bocetul şi ritualul înmormântării în nordul judeţului Mehedinţi, în „Naţiunea”, Bucureşti, 2015, 13 dec., ediţie on-line (http: //www.ziarulnatiunea.ro); Cămăşuţa lui Hristos, în „Naţiunea”, Bucureşti, 2015, 24 dec., ediţie on-line (http: //www.ziarulnatiunea.ro); în „Apollon junior”, Urziceni, an. III (2016), nr. 1 (ian.), p. 19, ediţie on-line (www.revista apollon.ro.); Capcana din seminar, în „Apollon”, Slobozia, 2016, nr. 1 (ian.), p. 18, ediţie on-line (www.revista apollon.ro.); Islamizarea Europei, în „Apollon”, Slobozia, 2016, nr. 1 (ian.), p. 27-28, ediţie on-line (www.revista apollon.ro.); Biserica cu şerpi, în „Apollon”, Slobozia, 2016, nr. 1 (ian.), p. 30, ediţie on-line (www.revista apollon.ro.); România tainică, în „Appolon”, Slobozia, 2016, nr. 1 (ian.), p. 34, ediţie on-line (www.revista apollon.ro.).

*

emoticon_zambetZâmbete.
• Proverb românesc: „Mai bine însurat de două ori, decât mort o dată!”
• Cu prilejul colindului cu Crăciunul, am auzit pe o noră spunând soacrei sale… „Mămică!”
• O bătrână venea de la biserică. Era foarte încântată, parcă plutea. Cineva a întrebat-o: „De unde vii, mătuşă?” „Vin de la biserică, muică! De-ai şti ce frumos vorbi părintele…!” „Dar ce spuse?” „Nu ştiu eu ce spuse, dar tare frumos îi zise! Ne purtă şi prin cer, şi pe pământ! Tare frumos!”
• „Vecine, de ce ai tăiat coada câinelui?” „Se bucura când venea soacră-mea pe la noi!”
• Cunoscuta cântăreaţă de muzică populară, Doamna Mioara Velicu, a spus că „Moldovencele sunt de două feluri: doamne şi Doamne-fereşte!” Ştia dânsa ce ştia, mai ales că este moldoveancă!
• „Va mai exista un al treilea război mondial?” „Un al treilea război mondial nu va mai fi, dar va fi o luptă pentru pace de nu va mai rămânea piatră pe piatră!
• „E adevărat că în Uniunea Sovietică porumbul creşte ca stâlpii de telegraf?” Radio Erevan: „Da, uneori chiar şi mai rar!”

*

Spovediri şi împărtăşiri. În zilele rânduite, au fost spovediţi şi împărtăşiţi, la biserică şi în sat, 33+67+6=106 enoriaşi. Între aceştia, a fost şi un student în ultimul an de facultate, care se spovedeşte şi împărtăşeşte regulat în marile posturi, de la 8 ani.

*

Anunţ. Un enoriaş al parohiei noastre vrea să cumpere o vacă de prăsilă. Informaţii la preot.

*

Program. În luna ianuarie, avem următorul program de slujbe: 1 ian. (pomeniri dimineaţa la Bârda; slujbă la Malovăţ); 2Ian. (colindul cu Botezul în Bârda); 3, 4, 5 ian. (colindul cu Botezul în Malovăţ); 6 ian. (slujbă la Bârda de la ora 8; slujbă la Malovăţ de la ora 10.30); 7 ian. (slujbă la Bârda; pomeniri la Malovăţ, la ora 12); 9 ian. (Malovăţ – Bârda); 10 ian. (Malovăţ); 16 ian. (Malovăţ – Bârda); 17 ian. (Bârda); 23 ian. (Malovăţ – Bârda); 24 ian. (Malovăţ); 25 ian. (Malovăţ – Bârda); 30 ian. (pomeniri dimineaţa la Bârda; slujbă la Malovăţ); 31 ian. (Bârda). În restul timpului, la orice oră din zi sau din noapte, preotul poate fi găsit la biserică, acasă, ori la telefon: 0724.99.80.86. Mai poate fi contactat pe adresa de e-mail: stanciulescubarda@gmail.com.

Slăvitul Praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos şi celelalte Sărbători să vă aducă binecuvântare în tot lucrul cel bun, spor duhovnicesc, bucurie în suflet, iar Anul Nou care vine să ne găsească în pace, linişte sufletească, bună înţelegere şi trăire în Duh şi Adevăr.

Sărbători fericite! La mulţi ani!

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: