Acatistul Botezului Domnului

06/01/2018

botezul-domnului

Troparul Botezului Domnului, glasul 1:

În Iordan botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat; că glasul Părintelui a mărturisit Ție, Fiu iubit pe Tine numindu-Te; și Duhul în chip de porumbel a adeverit închinarea Cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat, slavă Ție.

Condacul 1

Pe Tine, Împăratul cerului și al pământului, Luminătorul nostru, văzându-Te în Iordan, botezat de robul Tău, cerurile s-au înfricoșat și tot pământul s-a înfiorat, îngerii s-au mirat și toată făptura s-a bucurat. La păcătoși și la vameși ai venit ca să speli cu ape păcatele oamenilor. Iar noi, nevrednicii, cu mulțumire Îți cântăm: Slavă Ție, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat și lumea întreagă ai luminat, slavă Ție! Citește restul acestei intrări »


Acatistul Sfântului Serafim de Sarov mare făcător de minuni

02/01/2018

Sf. Serafim de Sarov_foto_Delia Florea_crop

Troparul, glasul al 4-lea

Din tinerețe L-ai îndrăgit pe Hristos, fericite, și numai Lui, Unul, ai dorit cu înflăcărare să îi slujești, prin rugãciune neîntreruptă în pustie, nevoindu-te cu inima plină de umilință dobândind iubirea lui Dumnezeu și arătându-te ales al Maicii Domnului. Pentru aceasta ne rugăm ție: Mântuiește-ne pre noi cu rugăciunile tale, preacuvioase Serafime, Părintele nostru.

Condacul, glasul al 2-lea

Frumusețea lumii și cele trecătoare lăsând, preacuvioase, te-ai sălășluit în Mânăstirea Sarovului și acolo, îngerește viețuind, multora le-ai fost cale spre mântuire. Pentru aceasta și Hristos te-a preaslăvit pe tine, Părinte Serafime, îmbogățindu-te cu darul tămăduirilor și al minunilor. Drept aceea îți cântăm ție: Bucură-te, preacuvioase Serafime, Părintele nostru. Citește restul acestei intrări »


Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei

01/01/2018

Sf. Ierarh Vasile cel Mare_Arhiepiscopul Cezareei Capadociei

 

Troparul Sfântului Vasile cel Mare, glasul 1

În tot pământul a ieşit vestirea ta, că acela a primit cuvântul tău, prin care cu dumnezeiască cuviinţă ai învăţat, firea celor ce sunt ai arătat, obiceiurile oamenilor le-ai împodobit, împărătească preoţie. Părinte cuvioase, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Pe tine, trâmbiţa cea cu dumnezeiască glăsuire şi cereasca albină, care din florile învăţăturilor ai adunat mierea cea făcătoare de viaţă a dogmelor Treimii şi o ai lăsat Bisericii lui Hristos bogăţie neîmpuţinată, din care gustăm noi toţi, cu dulce cântare te lăudăm, cântând ţie: Bucură-te, mare ierarhe Vasile! Citește restul acestei intrări »


Rugăciune (puternică)

28/06/2017

pr. Arsenie Boca

de pr. Arsenie BOCA

Iartă-mă, Doamne:

– pentru tot ce puteam să văd şi nu am văzut!
– pentru tot ce puteam să aud şi nu am auzit!
– pentru tot ce puteam să simt şi nu am simţit!
– pentru tot ce aş fi putut să înţeleg şi nu am înţeles!
– pentru tot ce puteam să conştientizez şi nu am conştientizat!
– pentru iertarea pe care aş fi putut să o dau şi nu am dat-o!
– pentru bucuria pe care aş fi putut să o trăiesc şi nu am trăit-o!
– pentru viaţa pe care aş fi putut să o ocrotesc şi nu am ocrotit-o!
– pentru visele pe care mi le-aş fi putut împlini şi nu le-am împlinit!
– pentru necunoscutul în care aş fi putut să păşesc şi, din teamă, nu am îndrăznit să păşesc! Citește restul acestei intrări »


Acatistul Înălțării Domnului

25/05/2017

Rubliov Inaltarea Domnului

Condacul 1

Ţie Domnului şi Împărat al cerului şi al pământului, ca unui biruitor al morții îți aducem cântare de laudă, că după prealuminata Înviere din morţi cu slavă la ceruri Te-ai înălţat şi cu Preacinstit Trupul Tău ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, ca şi firea noastră cea căzută să o înalţi împreună cu Tine şi să ne slobozeşti de patimi din veşnica moarte. Noi, însă, prăznuind Dumnezeiasca Ta Înălţare, din suflet, împreună cu ucenicii Tăi, cântăm: Iisuse, Cel ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri. Citește restul acestei intrări »


Rugăciunea Neamului

10/05/2016

rugaciune_cruce

Doamne Puternic şi Drept, Doamne – Duh Sfânt, Doamne – Cuvânt întrupat pe pământ,
Coboară, Doamne, din Înalta, Sfânta, Curata Ta Împărăţie, dar Sfântă peste poporul acesta, iertare în neam şi veşnicie, de curăţare sfântă a tuturor oaselor acestui popor, iertare, Doamne, pentru întreg sufletul său.
Doamne Sfânt, Doamne Tare, curăţă Doamne viţa aceasta, pentru rod curat;
Ia, Doamne, de pe ochii săi, din urechile sale, din gura sa, din inima sa, întunericul blestemului, necurăţia făcută şi primită;
Ridică, Doamne, cu puterea Ta, întunericul făcut şi primit;
Săgeata neagră din inimă scoate-o, Doamne, cu sfânt harul tău.
Curăţeşte şi sfinţeşte, Citește restul acestei intrări »


Câteva învăţături despre Taina Sfântului Botez, ca şi despre Apa sfinţită sau Agheasma – Mare şi Mică – lucrare sfinţitoare a Duhului Sfânt

06/01/2016
Din seria „Liturgica şi catehetica” – învăţături, îndrumări şi referinţe pentru viaţă

Material documentar întocmit de dr. Stelian GOMBOŞ

Câteva învăţături despre Taina Sfântului Botez

Ce este botezul

Botez_1Sfintele Taine sunt lucrări văzute, instituite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi încredinţate Bisericii, prin care se împărtăşeşte credinciosului harul Sfântului Duh. Săvârşitorul Sfintelor Taine este Iisus Hristos, prin slujitorii săi: episcopi şi preoţi. Necesitatea Sfintelor Taine este de netăgăduit, pentru că ele împărtăşesc harul lui Dumnezeu, care este condiţia obligatorie pentru mântuire. Locul săvârşirii este, de obicei, în biserică. Numărul Sfintelor Taine în Biserica Ortodoxă este de şapte.

Credinţa şi Botezul sunt două condiţii ale mântuirii şi sunt legate în chip nedespărţit una de alta. Pe de o parte, credinţa se desăvârşeşte prin Botez, iar pe de altă parte, Botezul se întemeiază pe credinţă, ambele sunt depline prin invocarea aceloraşi nume. Pentru că, după cum credem în Tatăl, în Fiul şi în Duhul Sfânt, la fel ne şi botezăm în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Mărturisirea precedă credinţa, care duce la mântuire, însă Botezul, cel ce pecetluieşte asentimentul nostru, îl urmează de aproape.

Botezul este Taina – adică lucrarea harului lui Dumnezeu – care, prin afundarea în apă şi chemarea Sfintei Treimi, împărtăşeşte harul care şterge păcatul strămoşesc şi celelalte păcate şi face pe cel ce o primeşte membru al Bisericii, născut la o viaţă nouă în Iisus Hristos. Botezul deschide împărăţia cerurilor celor ce-l primesc. Citește restul acestei intrări »


VALENŢE IMNOGRAFICE ŞI SOTERIOLOGICE ÎN CUPRINSUL STĂRII I DIN DENIA PROHODULUI

09/04/2015

pr._Adrian Paulde pr. conf. univ. dr. Adrian Gh. PAUL
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
Centrul Universitar Nord Baia Mare

Cultul Bisericii Ortodoxe este atât de bogat în semnificaţii polivalente (dogmatice, liturgice, morale, muzicale, doxologice, mistice), încât orice cuvânt şi orice gest nu poate să nu poarte în el un înţeles mai adânc. Frumuseţea slujbelor, după cum spunea deseori regretatul arhim. Teofil Părăian, este ca un vuiet al Duhului Sfânt care ridică sufletele spre înalte trăiri duhovniceşti. Numai în Biserică se aduce adevărata închinare în duh şi-n adevăr[1], Biserica fiind cea care a alcătuit, prin imnografii săi, cărţile de slujbă cărora le-a învestit propria ei autoritate. Cărţile de slujbă reprezintă învăţătura de fiecare zi a Bisericii, expresia cea mai autorizată şi mereu vie a întregi predanii patristice şi scripturistice, contemporană cu toate veacurile. Ori de câte ori e vorba de marile adevăruri tradiţionale de credinţă, găsim în ele toate indicaţiile necesare unei complete sinteze doctrinare patristice asupra acestor adevăruri. Cu alte cuvinte, ele sunt o formă a tradiţiei sfinte pentru toate generaţiile de creştini reprezentând un providenţial criteriu de ortodoxie, motiv pentru care este imperios a fi studiate în detaliu şi atent şi a fi puse în valoare.

Printre toate slujbele bisericeşti regăsite în cărţile de cult ale Bisericii răsăritene, o slujbă deosebit de emoţionantă, de frumoasă şi plină de înţelesuri spirituale care picură în suflete o pace sfântă, o bucurie tainică, o sfială sau reverenţă sublimă, precum şi o linişte încărcată de speranţă este Denia Prohodului Domnului, un ritual care se săvârşeşte o singură dată în crugul anului bisericesc, respectiv în Vinerea Mare din Săptămâna Patimilor ce precedă marele praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. În fond, ea se prezintă, din punct de vedere liturgic, ca o laudă matinală având rânduiala utreniei zilelor de rând, cu menţiunea că sunt intercalate particularităţi proprii, specifice caracterului ei funebru. Cursivitatea cântării, muzicalitatea imnelor, atmosfera de tăcere adâncă, de încremenire a timpului cosmic în curgerea lui, de o compasiune universală a tuturor celor existente cu Stăpânul tuturor creează certitudinea contemporaneităţii noastre cu Cel ce din negrăita-I iubire a binevoit să sufere extrema moarte de ocară şi patimile mântuitoare pentru noi. Citește restul acestei intrări »